SPÓJRZ W SŁOŃCE,
A ZOBACZYSZ STAN SWOJEJ DUSZY.

PRZEKAZ Pana Jezusa do Polaków i całego świata.

Bóg w Trójcy Jedyny jest Bogiem Wszechmogącym i jedynym na świecie. Bóg Ojciec jest stworzycielem nieba i ziemi. Syn Boży-Jezus Chrystus narodził się z Maryi Panny i stał się człowiekiem. Przez swoją śmierć na krzyżu odkupił nas od grzechów, również od grzechu pierworodnego, stał się jedynym zbawcą ludzi. Odkupił nas od śmierci wiecznej, otworzył nam niebo. Tylko przez Pana Jezusa można wejść do wieczności z Bogiem. Duch Święty pochodzi od Boga Ojca i Syna Bożego, jest wykonawcą zmysłu Bożego.

Dostaliśmy życie wieczne od Pana Jezusa i to jak spędzimy całą wieczność od nas zależy.
Grzech pierworodny, którym została obarczona cała ludzkość gładzi chrzest. Życie wieczne wszyscy otrzymali, ale życie z Bogiem w wieczności tylko ci którzy przyjmą chrzest. Pan Jezus przekazał, żeby nastąpiło zjednoczenie chrześcijan i Żydów w wirze katolickiej, chce również, aby wszyscy ludzie zjednoczyli się w wierze katolickiej, kocha wszystkich ludzi i chce ich zbawienia.

Pełną wiarą chrześcijańską jest katolicyzm.

Żydzi i islamiści po śmierci warunkowo są z Bogiem, jeżeli byli bez grzechu ciężkiego, natomiast grzeszni są w złej przestrzeni. Czekają , aż ich bracia w wierze nawrócą się na wiarę katolicką i będą wypraszać łaski aby dostali się do czyśćca.
Buddyści i Hindusi po śmierci są bez Boga, czyści w dobrej przestrzeni , a grzeszni w złej przestrzeni.
Ateiści po śmierci są w takiej przestrzeni jak poganie.

Uwierzcie
to Bóg stworzył slońce
Nie grzeszcie, bo wszystkie grzechy trzeba
odpokutować w czyśćcu.

Pomagajmy ludziom być z Bogiem.

POTWIERDZENIEM PRZEKAZU, PANA JEZUSA JEST CUD EUCHARYSTYCZNY, KTÓRYM ZOSTAŁAM OBDARZONA I WGLĄD DO DUSZY DLA WSZYSTKICH LUDZI.

Rozdawajmy poniższe ulotki wszystkim ludziom na świecie.
Pomóżmy poznawać prawdziwego Boga i wrócić do Boga.

Twórzmy Królestwo Boże na Ziemi.

 

________________________________________________________________________

ПОСМОТРИТЕ НА СОЛНЦЕ, И ВЫ УВИДИТЕ
СОСТОЯНИЕ ВАШЕЙ ДУШИ

ПОСЛАНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА ПОЛЯКАМ И ВСЕМУ МИРУ

 

Бог в Единой Троице – это Всемогущий и единственный Бог в мире. Бог Отец – это творец неба и земли. Сын Божий – Иисус Христос родился от Девы Марии и стал человеком. Через свою смерть на кресте искупил нас от грехов, также от первородного греха, стал единственным спасителем людей. Он искупил нас от вечной смерти, он открыл нам небо. Только через Господа Иисуса Христа можно войти в вечность с Богом через Его неограниченное милосердие, которое он оказал человечеству во искупление грехов на кресте. Сын Божий Постоянно прощает нам наши грехи на земле, но в чистилище мы должны их искупить.

Мы получили вечную жизнь от Господа Иисуса Христа, и то, как мы проведем вечность, зависит от нас.
Крещение изглаживает первородный грех, который унаследовало человечество.
Вечную жизнь получили все, но жизнь с Богом в вечности только те, кто примет крещение.
Господь Иисус Христос завещал, чтобы произошло воссоединение христиан и Иудеев в католической вере, он также хочет, чтобы все люди объединились в католической вере, он любит всех людей и хочет их спасения.

Совершенная христианская вера – это католицизм.

Иудеев и исламистов послесмерти ждет встреча с Богом, если у них не было тяжкого греха, а грешников ждет мрачное пространство – бездна. Они ждут, когда их братья по вере перейдут в католическую веру и будут просить милости, чтобы они попали в чистилище.
Буддисты и Индусы после смерти их не ждет встреча с Богом, но они очищены и их ждет светлое пространство, а грешников ждет мрачное пространство – бездна.
Атеисты после смерти находятся в таком пространстве, как и язычники.

ПОВЕРЬТЕ,
ЭТО БОГ СОЗДАЛ СОЛНЦЕ
НЕ ГРЕШИТЕ, ПОТОМУ ЧТО ВСЕ ГРЕХИ НУЖНО
В ЧИСТИЛИЩЕ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПОСЛАНИЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА ЯВЛЯЕТСЯ ЕВХАРИСТИЧЕСКОЕ ЧУДО, КОТОРЫМ Я БЫЛА ОДАРЕНА, И ПОНИМАНИЕ ДУШИ ВСЕХ ЛЮДЕЙ.

________________________________________________________________________

耶稣给波兰人和全世界的告示。

三位一体的上帝,是全能的神,上帝是世界上唯一的神。
天父是天地的创造者。
上帝的儿子 – 耶稣基督,由童贞圣母玛利亚所生,来到人间。主耶稣基督被钉死在十字架上,将我们从罪恶和原罪中救赎出,他是人类唯一的救世主。
他将我们从永恒的死亡中救赎出来,为我们打开了天空。只有通过主耶稣基督,才能与神进入永恒。

我们从主耶稣那里获得了永生,我们如何度过永生,这取决于我们。
主耶稣基督赎了世人的原罪。
人们都获得了永生,但只有信耶稣基督的人才能永远与上帝同在。
耶稣告诉说,要在天主教信仰中团结基督徒和犹太人,并希望所有人团结在天主教信仰中,主耶稣基督赎爱所有的人,并希望给予他们救赎。

天主教是完整的基督教信仰。

犹太人和伊斯兰教徒死后,罪人则处于恶劣的空间,如果没有严重的罪则有条件的和神同在。他们等待,其他信仰的兄弟们皈依天主教,并祈求恩惠进入炼狱。
佛教徒和印度教徒死后不与神同在,无罪的人在洁净的空间,罪人进入恶劣的空间。
无神论者死后,就像异教徒一样。

请相信,
上帝创造了太阳。

________________________________________________________________________

 

LOOK INTO THE SUN
AND YOU WILL SEE THE CONDITION OF YOUR SOUL.

THE MESSAGE of Jesus to the Poles and the whole world.

God One in Trinity is Almighty and the only God in the world. God the Father is the creator of the Heavens and the Earth. Son of the God – Jesus Christ – was born of Virgin Mary and became a man. Through his death on the cross he redeemed us from all sins, including original sin, and became the only savior of men. He redeemed us from eternal death and opened the Heavens for us. Only through Jesus you can enter into eternity with God thanks to his unlimited mercy that he showed to the humanity in redemption of sins. He constantly forgives us our sins on Earth but we have to atone for them in purgatory.

We were given eternal life from Jesus and it is up to us how we spend the eternity. Baptism takes away the original sin which the whole humanity has been lumbered with. Everybody has received eternal life but life with God in eternity is only for baptized. Lord Jesus commanded the unification of Christians and Jews in the Catholic faith. He also wants all people to be unified in the Catholic faith, he loves all people in the world and wants their salvation.

Catholicism is the full Christian faith.

After death, Jews and Muslimsare conditionally with God if they did not commit a mortal sin while sinful are in a bad space. They wait until their brothers in faith convert to Christian faith and they will beg for graces so that they could get to the Purgatory. After death, Buddhists and Hindusare without God, the ones without sins are in good space and sinful are in a bad space. After death, Atheistsare in the same space as pagans.

You have to believe!
God is the one who created the sun.
DO NOT SIN BECAUSE YOU HAVE
ATONE FOR THEM IN PURGATORY

THE EUCHARISTIC MIRACLE WHICH I RECEIVED AND INSIGHT INTO THE SOUL FOR ALL PEOPLE ARE A CONFIRMATION OF THE MESSAGE OF JESUS.

 

________________________________________________________________________

SCHAUE IN DIE SONNE,
UND DU WIRST DEN ZUSTAND DEINER SEELE SEHEN.

NACHRICHT Herrn Jesu an Polen und die ganze Welt

 

Der Gott in der Dreifaltigkeit ist der allmächtigste und einzige Gott auf der Welt.
Gott der Vater ist der Schöpfer des Himmels und der Erde.
Gottes eingeborener Sohn – Jesus Christus wurde von der Jungfrau Maria geboren und ist zu Mensch geworden. Durch seinen Tod am Kreuz hat er uns von Sünden auch von der Erbsünde erlöst und wurde zum einzigen Retter der Menschheit. Er hat uns vom ewigen Tod erlöst, hat uns den Himmel geöffnet. Nur durch Herrn Jesus kann man die Ewigkeit mit Gott antreten. Er vergibt uns unsere Sünden auf der Erde, aber in Fegefeuer müssen sie abgebüßt werden. Der Heilige Geist stammt von dem, er ist Ausführer der Gottes Vorhaben.

Wir haben das ewige Leben von Herrn Jesus bekommen und wie wir die Ewigkeit verbringen werden, ist nur von uns anhängig.
Die Erbsünde, die die ganze Menschheit belastet, wird durch die Taufe aufgehoben.
Ewiges Leben haben alle erhalten, aber ewiges Leben mit dem Gott in der Ewigkeit nur diejenigen, die sich taufen lassen.
Herr Jesus hat gesagt, dass sich die Christen mit Juden im katholischen Glauben vereinigen sollten. Herr Jesus wünscht sich auch, dass sich alle in einem gemeinsamen katholischen Glauben vereinigen, er liebt alle Menschen und will ihre Erlösung.

Katholizismus ist ein vollständiger, katholischer Glauben.

Juden und Islamistensind nach dem Tod nur bedingt mit dem Gott vereinigt, vorausgesetzt, sie hatten keine schweren Sünden begangen. Sie warten, bis ihre Brüder im Glauben sich zum christlichen Glauben bekehren und um Gnade bitten werden, in das Fegefeuer kommen zu können.

Buddhisten und Hindu sind nach dem Tod ohne Gott, die reinen Menschen verweilen in einem guten, die sündigen dagegen in einem schlechten Raum.
Die Atheisten verweilen nach dem Tod in gleichem Raum, wie die Heiden.

GLAUBT
Gott ist derjenige, der die Sonne
SÜNDIGT NICHT, WEIL ALLE MÜSSEN IM
FEGEFEUER ABGEBÜßT WERDEN.

DIE BESTÄTIGUNG DER BOTSCHAFT JESU CHRISTI IST DAS EUCHARISTISCHE WUNDER, DAS MIR GESCHENKT WURDE, SOWIE DIE EINSICHT IN DIE SEELEN ALLER MENSCHEN.

 

________________________________________________________________________

 

 

 

MENSAJE de Jesús a los polacos y a todo el mundo.

Dios en la Santa Trinidad es Dios Todopoderoso y el único Dios en el mundo. Dios Padre es el creador del cielo y de la tierra. El hijo de Dios, Jesucristo nació de la Virgen María y se hizo hombre. Con su muerte en la cruz nos redimió de los pecados, también del pecado original, y se convirtió en el único salvador de los hombres. Nos redimió de la muerte eterna, nos abrió las puertas del cielo. Sólo a través de Jesús podemos entrar en la eternidad con Dios, a través de su misericordia ilimitada a la humanidad en la redención de los pecados. Él perdona continuamente nuestros pecados en la tierra, pero en el purgatorio deben ser purgados.

Hemos recibido vida eterna de Jesús y la forma en que pasamos toda la eternidad depende de nosotros. El bautismo perdona el pecado original que soporta toda la humanidad. Todos hemos recibido la vida eterna, pero solo reciben la vida con Dios en la eternidad aquellos que están bautizados. Jesús nos mandó unir a cristianos y judíos bajo la fe católica, también quiere que todas las personas se unan en la fe católica, ama a todas las personas y quiere su salvación.

El catolicismo es la fe cristiana plena.

Judíos y musulmanes tras la muerte pueden estar con Dios, si no tuvieran pecados graves, mientras que los pecadores están en el espacio del mal. Esperan que sus hermanos y hermanas de fe se conviertan a la fe católica y pidan clemencia para entrar en el purgatorio. Budistas e hinduistas atras la muerte están sin Dios, los puros en el espacio del bien, y los pecadores en el espacio del mal. Ateos al morir quedan en el mismo espacio que los paganos.

CREED!
Dios creo el sol.
DO NO PEQUÉIS, PORQUE TODOS LOS PECADOS DEBEN SER
Purgados en el purgatorio
_________________________________________________________________________________
 

 

DIRIGE TON REGARD VERS LE SOLEIL.
ET AINSI TU CONNAÎTRAS L’ÉTAT DE TON ÂME.

MESSAGE du Seigneur Jésus aux Polonais et au monde entier.

Dieu dans la Trinité est le Dieu tout-puissant et unique au monde.
Dieu le Père est le créateur du ciel et de la terre.
Le Fils de Dieu – Jésus le Christ est né de la Vierge Marie et est devenu un homme. Par sa mort sur la croix il nous a délivré des péchés ainsi que du péché originel, il est devenu le seul sauveur des hommes. Il nous a délivré de la mort éternelle, il nous a ouvert le ciel. Nous pouvons entrer dans l’éternité avec Dieu seulement par le Seigneur Jésus, par Sa miséricorde illimitée qu’il a montré à l’humanité en rachetant les péchés. Il nous pardonne toujours les péchés sur terre mais il faut les repentir au purgatoire.

Nous avons obtenu la vie éternelle du Seigneur Jésus et cela comment nous passerons
l’éternité ne dépend que de nous.
Le péché originel dont a été accablée toute l’humanité est anéanti par le baptême.
Tout le monde a obtenu la vie éternelle, mais la vie avec Dieu
dans l’éternité seulement ceux qui obtiendront le baptême.
Le Seigneur Jésus a dit que pour que l’unification des chrétiens et des Juifs puisse avoir lieu dans la foi catholique, il veut aussi que tout le monde soit unifié dans la foi catholique, il aime tous les hommes et veut leur salut.

Le catholicisme est la foi totale chrétienne.

Les Juifs et les islamistes après la mort sont conditionnellement avec Dieu s’ils ont vécu sans péché lourd, tandis que les pécheurs se trouvent dans un espace mauvais. Ils attendent que leurs frères dans la foi se reconvertisse en la foi catholique et vont demander la miséricorde pour qu’ils puissent accéder au purgatoire.
Les bouddhisteset les hindous sont après la mort sans Dieu dans le bon espace et les pécheurs dans le mauvais espace.
Les athées après la mort se trouvent dans le même espace que les païens.

CROYEZ!
C’est Dieu qui a créé le soleil.
Ne faites pas de péchés car
il faudra les repentir au purgatoire.

LE MIRACLE EUCHARISTIQUE QUI M’A ÉTÉ DONNÉ AINSI QUE LA CONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE SON PROPRE ÂME POUR TOUS LES HOMMES CONSTITUENT LA CONFIRMATION DU MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS.
________________________________________________________________________

SDĚLENÍ Pana Ježíše Polákům a celému světu.

Bůh v Trojici Jediný je Bohem všemohoucím a jediným na světě.
Bůh Otec je stvořitelem nebe a země. Syn Boží – Ježíš Kristus se narodil z Panny Marie a stal se člověkem. Svojí smrtí na kříži nás odkoupil od hříchů, rovněž od hříchu prvotního, stal se jediným Zbavitelem lidí. Odkoupil nás od věčné smrti, otevřel nám nebe. Pouze skrze Pana Ježíše můžete vstoupit do věčnosti s Bohem, díky jeho neohraničenému milosrdenství, jenž dal lidem v odkoupení jejich hříchů. Neustále nám odpouští naše pozemské hříchy, ale v očistci je bude nutné odčinit.

Dostali jsme věčný život od Pana Ježíše a to, jak strávíme celou věčnost, závisí na nás. Prvotní hřích, kterým bylo zatíženo celé lidstvo, je zakončen křtem. Prostřednictvím křtu se stáváme součástí křesťanské víry. Prostřednictvím křesťanské víry dostáváme věčný život s Bohem. Pan Ježíš kázal sjednocení křesťanů a Židů v katolické víře, chce také, aby se všichni lidé spojili v katolické víře, miluje všechny lidi a chce jejich spásu.

Plná křesťanská víra je to katolicismus.

Židé a Islamisté jsou po smrti podmíněně s Bohem, pokud jsou bez hříchu těžkého, zatímco hříšníci jsou ve zlém prostoru – propasti. Čekají až se jejich bratři ve víře navrátí ke katolické víře a budou se modlit o milosrdnost, aby se dostali do očistce.
Buddhisté a Indové jsou po smrti bez Boha, čistí v dobrém prostoru a hříšníci ve zlém prostoru – propasti.
Ateisté jsou po smrti v takovém prostoru jako pohané.

Uvěřte tomu!
že Bůh stvořil slunce.
NEHŘEŠTE, VŠECHNY HŘÍCHY BUDETE MUSET
V očistci odčinit.