M O D L I T W Y

RÓŻANIEC ŚWIĘTY

                     TAJEMNICE RADOSNE

       1.Zwiastowanie Najświętszej Mari Pannie
Matka Boga była poświęcona Bogu, ponieważ urodziła się, gdy jej rodzice byli starzy. Za to, że się urodziła poświęcili ją Bogu. Była w swoim pokoju, gdy anioł przyszedł do niej i jej oświadczył, że urodzi syna Bożego. Zatrwożyła się tą wiadomością a jednocześnie czekała aż to się stanie. Powiedziała Bogu tak , Jej zgoda oznaczała ogromny trud, a dla ludzi zbawienie.

      2.Nawiedzenie Elżbiety
Maryja, gdy usłyszała, że jej kuzynka jest w stanie błogosławionym to pospieszyła jej z pomocą. Przy spotkaniu obu kobiet Elżbieta zawołała ,,Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. A skondże mnie to, że przyszła matka Pana mego do mnie ”św. Jan rozradował się obecnością Boga, poruszyło się dzieciątko w łonie Elżbiety.

      3. Narodzenie Pana Jezusa
Pan Jezus po to przyszedł na świat, aby zbawić ludzkość, żeby odkupić wszystkie nasze grzechy i dać nam życie wieczne, pojednać nas z Bogiem. Urodził się w skrajnie biednych warunkach, bo tak było bezpiecznie. Cieszmy się i dziękujmy za to, że Bóg się o nas tak troszczy, byśmy wieczność spędzili w niebie.

      4.Ofiarowanie.
Maryja i Józef przyszli do świątyni z Jezusem, aby Go przedstawić i ofiarować Bogu. Przyszli , aby dziękować za dar syna. Spełniły się proroctwa. Symeon powiedział, „ Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. ” Z natchnienia Ducha Świętego Symeon przyszedł do świątyni, jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego.

      5.Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.
Pan Jezus pozostał w świątyni i rozmawiał z kapłanami. Rodzice przeżywali ogromny lęk o syna , gdy spostrzegli,że Go nie ma. Dopiero na trzeci dzień odnaleźli Jezusa. Maryja robi mu wyrzut ,, Dlaczego nam to uczyniłeś ? ”. Lecz On im odpowiedział: ,, Czemuście Mnie szukali?. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym co należy do mego Ojca ”.

 

 

                    TAJEMNICE ŚWIATŁA

      1.Chrzest Pana Jezusa.

Pan Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, a gdy został ochrzczony otworzyły się niebiosa. Ukazał się Duch Święty, a głos z nieba mówił „ Ten jest mój syn umiłowany w którym mam upodobanie”. Chrzest gładzi grzech pierworodny. Przez chrzest św. zostajemy wszczepieni w Mistyczne Ciało Chrystusa, którym jest kościół święty,stając się w ten sposób dziećmi Bożymi.

      2.Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej.

Pan Jezus, Maryja i uczniowie uczestniczyli w uczcie weselnej. W pewnym momencie zabrakło wina. Matka Boża prosiła syna, aby uczynił cud i powiedziała „ uczyńcie wszystko co wam powie syn.” Zostały napełnione stągwie wodą, a Pan Jezus uczynił cud. Wino było wyborne. Przez ten cud Pan Jezus otworzył serca uczniów na wiarę i potwierdził swoją misję zbawczą .
Przez spełnienie prośby swojej matki dał nam też przykład, że mamy prosić to otrzymamy to, o co prosimy.

      3.Głoszenie Królestwa Bożego

Królestwo Boże jest w nas, jest wszędzie tam gdzie jest Chrystus. Dbajmy oto żeby budować Królestwo Boże w którym panuje dobroć, miłość, wyrozumiałość, miłosierdzie i pokój serca.
W dzisiejszych czasach bardzo ważne są sprawy finansowe i oto bardzo dbamy. Dbajmy również, żeby świat tworzył Królestwo Boże.

      4. Przemienienie Pańskie

Pan Jezus na górze Tabor przemienia się, ukazuje Swoje bóstwo trzem uczniom Piotrowi, Janowi i Jakubowi. Przygotowuje ich na nadchodzącą przyszłość, na swoją mękę i śmierć. Objawienie chwały Jezusa miało umocnić uczniów na godzinę próby wiary w Mesjasza.

      5.Ustanowienie Eucharystii.

Pan Jezus ustanowił Eucharystię na ostatniej wieczerzy. Gdy apostołowie jedli Pan Jezus wziął chleb i odmówił błogosławieństwo mówił; „Bierzcie i jedzcie to jest ciało moje ”. Następnie wziął kielich odmówił dziękczynienie mówiąc ,,Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.” Pan Jezus jest wśród nas. Gdy Go kochamy to możemy Go przyjmować do swojego serca codziennie, a nawet dwa razy dziennie.


                    TAJEMNICE BOLESNE

      1.Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Panie Jezu Jak ty nas kochasz, wierz, że czeka Cię śmierć, cierpienie, nie uciekasz, bo miłość jest silniejsza. Modlisz się do Boga, przeżywasz to wydarzenie bardzo mocno, bo pocisz się krwawym potem i prosisz swojego Ojca o wsparcie poddając się woli Ojca,, Ojcze nie moja lecz Twoja Wola niech się stanie”.

      2.Biczowanie Pana Jezusa.

Wykonujący wyrok byli silni i bezwzględni, a serca ludzkie jak z kamienia. Nikt nie chciał Ci pomóc Panie Jezu ,Twoja pokora wobec oprawców była ogromna. Wierz , że po to przyszedłeś na świat , aby ludziom dać zbawienie.

      3.Cierniem ukoronowanie.

Panie Jezu na głowę włożyli Ci cierniową koronę, aby z Ciebie drwić, że jesteś królem. Dla Ciebie był to kolejny ból i zniewaga. My tak często dokładamy do tego bólu, swoje uwagi zniewagi, złości . Marudzimy , że Bóg nas nie wysłuchał, że powinno być inaczej. Bądźmy pokorni wobec Boga, bo Pan Jezus cierpiał dużo za nas, aż do samej śmierci, aby nam otworzyć niebo.

      4.Droga krzyżowa Pana Jezusa.

Panie Jezu idąc po zbawienie ludzkości znosiłeś ogromne trudy, upokorzenia, szyderstwa, a nawet bicie i opluwanie, życzliwość otrzymałeś od niewielu ludzi. Krzyż był ciężki, bo aż trzy razy upadłeś pod jego ciężarem. Twoja droga wiodła na Golgotę, na której odkupiłeś wszystkie nasze grzechy.


      5.Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

Przybili Ciebie Jezu do krzyża razem ze złoczyńcami, a Ty się temu poddałeś. Prosiłeś swojego Ojca o przebaczenie dla swoich oprawców ,,Ojcze przebacz im bo nie wiedzą co czynią”. Czy my też potrafimy tak przebaczać jak Pan Jezus?.                    TAJEMNICE CHWALEBNE

      1.Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Pan Jezus zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy do Życia wiecznego. Jeżeli zadbamy o życie z Bogiem tu na ziemi, to łatwiej nam będzie zdobyć życie wieczne w Niebie. Żyć z Bogiem to kochać Boga i ludzi, przestrzegać przykazań Bożych.

      2.Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Pan Jezus gdy wykonał powierzone mu zadanie, wrócił do Boga Ojca. Uczniom swoim przekazał,,Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony ; a kto nie uwierzy będzie potępiony. Niebo zostało otwarte dla prawych i nawróconych. Pan Jezus wstąpił do nieba, ale pozostał z nami w Eucharystii. Możemy się Nim cieszyć przyjmując Go do swoich serc.

      3.Zesłanie Ducha Świętego

Pan Jezus wstąpił do nieba, a uczniom zrobiło się przykro, ale wcześniej zapowiedział, że przyjdzie pocieszyciel-Duch Święty. Maryja wraz z uczniami trwali na modlitwie przez dziewięć dni oczekując Ducha Świętego. Duch Święty zstąpił na oczekujących pięćdziesiątego dnia po zmartwychwstaniu. Od Niego otrzymali wszelkie wzmocnienie w wierze, natchnienia i mądrość.

      4.Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny.

Matka Boża była wzięta do nieba z duszą i ciałem. Najpiękniejsza osoba żyjąca na Ziemi. Urodziła i Wychowała nam Zbawiciela, cały czas pomagała młodemu kościołowi. Jej objawienia ukazują nam Wolę Bożą. Maryja jest matką nas wszystkich, bo udziela nam łask i wyprasza wszelkie dobro u Boga.

      5.Ukoronowanie w niebie Najświętszej Marii Panny.

Maryja została w niebie ukoronowana na królową nieba i ziemi. Matka Boga w niebie jest królową aniołów, jest większa od aniołów, jest zjednoczona ze wszystkimi zbawionymi. Maryja wyprasza i rozdaje nam łaski, pomaga nam w zbawieniu. Jest w niebie pierwsza po Trójcy Świętej. Na ziemi była dla nas wzorem świętości.

 

                  D R O G A         K R Z Y Ż O W A

Pan Jezus będąc w Jerozolimie przeżył śmierć i zmartwychwstanie. Poniósł śmierć przez ukrzyżowanie, bo serca ludzkie tego chciały. Nie było powodu aby tak się stało, ale zazdrość i strach Sanhedrynu tego dokonała. Ukrzyżowanie było typowe dla tego okresu w dziejach Izraela. Pan Jezus zmartwychwstał bo tak chciał Bóg Ojciec. Przez zmartwychwstanie nastąpiło pojednanie Boga Ojca z ludźmi co przyczyniło się do otwarcie nieba dla wszystkich.

 

Stacja 1. Pan Jezus skazany na śmierć.

Piłat nie znalazł winy w Jezusie, ale nienawiść ludzka jest wielka. My także oskarżamy Go o różne sprawy, że coś się nam nie podoba, że powinno być inaczej. Zamiast dziękczynienia za łaskę zbawienia skazujemy naszego odkupiciela. Złość ludzka skazała Syna Bożego na biczowanie i śmierć krzyżową. Boże wybacz nam.

Stacja 2. Pan Jezus zostaje obarczony krzyżem.

Na plecy włożyli Ci Jezu krzyż, dźwigałeś go , a z nim niosłeś wszystkie nasze grzechy. Odkupiłeś je przez swoje cierpienie i śmierć. My też dźwigajmy nasze krzyże bez żalu, pretensji z pokorą. Nie grzeszmy, nie dokładajmy ciężaru sobie i nie sprawiajmy przykrości Bogu.

Stacja 3. Pierwszy upadek Pana Jezusa.

Panie Jezu cierpisz za nas, za nasze grzechy , za naszą pychę, upadasz, ale podnosisz się z tych upadków, bo nas kochasz. My też podnośmy się z naszych upadków – grzechów, aby wieczność spędzić z Bogiem.

Stacja 4. Pan Jezus spotyka swą ukochaną matkę.

Raduje się serce Jezusa gdy spotyka swoją matkę. Matka ,Ona zawsze chce być przy swoim dziecku, aby go wspierać. Maryja jest złączona duchowo ze swoim synem. Ona wie że, Jezus cierpi i Ona wraz z Nim również cierpi, jest wspóuczestniczką zbawienia które dokonuje się na krzyżu.

Stacja 5. Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi nieść krzyż.

Ciężki krzyż, a sił coraz mniej. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż, Pan Jezus chce naszej pomocy, oczekuje, że będziemy Go wspierać nie tylko na drodze krzyżowej , ale w całym swoim życiu w budowaniu Królestwa Bożego.

Stacja 6. Weronika podaje Panu Jezusowi chustę do otarcia oblicza.

Tę pomoc Pan Jezus przyjmuje z wdzięcznością. W zamian ofiaruje Weronice Swoje oblicze na chuście. Kochajcie Boga, a otrzymacie nagrodę już tu na ziemi i nagrodę wieczną w niebie.

Stacja 7. Pan Jezus upada po raz drugi.

Krzyż coraz cięższy i cierpienie większe, a misja zobowiązuje do całkowitego poświęcenia się dla ludzi, aby ci którzy teraz zioną nienawiścią, pychą, wzgardą podnieśli się i zostali zbawieni.

Stacja 8. Pan Jezus pociesza i upomina płaczące niewiasty.

Pan Jezus mówi do płaczących niewiast ,,Nie płaczcie nade Mną, ale nad sobą i nad dziećmi waszymi”. To wezwanie kieruje do wszystkich chrześcijan, aby zapłakali nad swoimi grzechami.

Stacja 9. Pan Jezus upada po raz trzeci.

Brak sił, wyczerpanie i cierpienie wielkie, ale miłość do ludzi i chęć ich zbawienia sprawia, że Jezus wstaje i dalej idzie na Golgotę na swoje przeznaczenie, na śmierć.

Stacja 10. Pan Jezus zostaje obnażony z szat.

Wstyd, kolejna zniewaga. Człowiek popełnia wszystkie możliwe okrucieństwa, a Pan Jezus cierpi i teraz cierpi gdy grzeszymy. Chce byśmy to cierpienie ukoili przez miłość do Niego przez życie w prawdzie i w wierze katolickiej.

Stacja 11. Pan Jezus zostaje przybity do krzyża.

Ciężko grzesząc przybijamy zbawiciela do krzyża. Zamiast miłości jest pycha nienawiść i egoizm one ciągle istnieją. Człowiek nie ma pokory tak odpłaca Bogu za Jego poświęcenie, za miłość do człowieka. Na krzyżu Pan Jezus został wywyższony, a my przez Niego też zostaliśmy wywyższeni. Możemy doświadczyć Nieba jeżeli się o to postaramy.

Stacja 12. Pan Jezus kona na krzyżu.

Zbawiciel kona na krzyżu, ale przez Swoją śmierć pojednał człowieka z Bogiem, pokonał szatana,

grzech i śmierć wieczną. Patrząc na krzyż odpędzamy złego ducha od siebie

Stacja 13. Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża.

Ciało Pana Jezusa zostaje zdjęte z krzyża i złożone na ręce Matki. Ona bardzo cierpi. Płacze, a jej łzy obmywają Go z nienawiści ludzkiej. Nienawiść niszczy tego kogo nienawidzimy a przede wszystkim tego który nienawidzi. Dla nas byłoby najlepiej, gdybyśmy byli tak dobrzy jak chleb.

Stacja 14. Złożenie ciała Pana Jezusa do grobu.

Pan Jezus znalazł się w otchłani, aby wyzwolić dusze sprawiedliwych- przenieść je do Nieba. Tam byli apostołowie, prorocy i inne dusze czyste. Grzeszne dusze poszły do czyśćca, aby odpokutować swoje grzechy. My ludzie zostaliśmy przemienieni, dostaliśmy życie wieczne w Niebie, ale czy to się spełni ? To od nas zależy.

Męka Pana Jezusa to straszne cierpienie przez które przeszedł i bardzo się z tego cieszy, że otworzył niebo dla wszystkich którzy na nie zasłużą.

 

LITANIA DO BOGA WSZECHMOGĄCEGO, STRZEŻ NAS BOŻE PRZED PYCHĄ

Boże Wszechmogący proszę o ratunek dla mnie, strzeż mnie Boże przed pychą.
Każdy człowiek ma pychę, jeden więcej a drugi mniej,
Pycha każe człowiekowi dominować nad drugim człowiekiem,
Popycha do kłamstwa, bo wypada wiedzieć,
Każe pouczać innych, choć daleka jest od działań poprawnych.
Zamyka usta, nie daje dojść do głosu innym.
Wie najlepiej, nie pozwala porozumieć się z drugim człowiekiem.
Pyszni chcieliby rządzić według swojego upodobania, a jeżeli im się ktoś sprzeciwi, to obmawiają i dręczą taką osobę.
Człowiek pyszny nie daje wybić się innej osobie, kopie dołki pod nią.
Manipuluje ludźmi, aby ich poniżyć.
Ogranicza widzenie prawdy, bo jest zaślepiona w swoim ja.
Duma rozpiera człowieka pysznego.
Człowiek pyszny chce , aby go słuchano.
Pycha żąda rozgłosu, bycia na świeczniku.
Chce, żeby go podziwiano i uwielbiano.
Człowiek pyszny nie szanuje drugiej osoby.
Działa podstępnie, bo człowiek pyszny słucha podpowiedzi szatana.
Ludzie pyszni więcej grzeszą – mnie wszystko wolno.

Boże wszechmogący, obarczeni wieloma słabościami pokornie prosimy, abyś pomógł wyzbyć się pychy, jako głównej przyczyny naszych grzechów. Prosimy Cię Boże broń nas od złudnych działań naszej zarozumiałości i zuchwalstwa.